Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zapewnienie jakości

System zapewnienia jakości funkcjonuje w oparciu o:

 • decyzję Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 77)
 • decyzję Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 343)
 • STANAG 4107 - Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP),
 • AQAP 2070 - Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).
 • decyzję Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r., poz. 312).

Dokumenty do pobrania:

Uczestnikami systemu zapewnienia jakości są:

 • zamawiający,
 • gestorzy SpW,
 • centralne organy logistyczne (COL),
 • Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe (RPW),
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) – pełniące funkcję koordynatora systemu i Instytucji Narodowej w rozumieniu porozumienia STANAG 4107.

Celem systemu zapewnienia jakości jest zwiększenie pewności, że zamawiany dla SZ RP wyrób będzie spełniał wymagania określone w umowie. Uczestnicy systemu, w zakresie swoich kompetencji, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, prowadzą działania związane z zapewnieniem jakości opisane w obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych.

 

Pojęcia

 

Centralny Organ Logistyczny – COL

Komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za organizację procesów eksploatacji oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów sprzętu wojskowego (SpW).

 

Gestor sprzętu wojskowego (gestor SpW)

Komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za określanie kierunków rozwoju SpW w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW.

 

Instytucja narodowa

Jednostka organizacyjna lub jej komórka wewnętrzna mająca siedzibę w danym państwie – członku Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), wymieniona w załączniku A do porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 4107 albo inna wskazana w zawartym memorandum o porozumieniu (MoU);
UWAGA:
Polską Instytucją Narodową w NATO ds. zapewnienia jakości jest Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK).

 

Klauzula jakościowa

Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyrobu obronnego wprowadzane do umowy (zamówienia) zawieranej z dostawcą (wykonawcą umowy).

 

Memorandum o Porozumieniu (Memorandum of Understanding) – MoU

Dwustronne porozumienie państw, zawierane na szczeblu ministerstw, zawierające deklarację i zasady wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości.

 

Przedstawiciel Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance Representative) – GQAR

Osoba odpowiedzialna za realizację procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA), posiadająca kompetencje i uprawnienia, działająca w imieniu zamawiającego. w Polsce przedstawiciel z Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW).

 

Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - RPW

Jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych.

 

Ryzyko

Niepewne zdarzenie lub stan, którego wystąpienie jest prawdopodobne i jednocześnie ma negatywny wpływ na spełnienie określonych w umowie wymagań dotyczących jakości wyrobu obronnego;

 

Rządowe Zapewnienie Jakości (Government Quality Assurance) - GQA

Proces, przez który właściwa instytucja narodowa ustanawia i przedstawia zapewnienie, że zawarte w umowie wymagania odnoszące się do jakości wyrobów obronnych są spełnione;

 

Zamawiający

Minister Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana, uprawniona do zawierania umów, których przedmiotem są wyroby obronne.

 

Zapewnienie Jakości

Działania planowane na podstawie analizy zagrożeń i oceny ryzyka niespełnienia określonych wymagań zidentyfikowanych przez gestora sprzętu wojskowego (gestora SpW), centralny organ logistyczny (COL), zamawiającego lub RPW, realizowane w celu zwiększenia pewności, że wyrób obronny będzie spełniał wymagania jakościowe zawarte w umowie.

 

Wykaz zawartych MoU

 

Obecnie zawarte są przez Polskę następujące porozumienia MoU:

 

 • Polska - Finlandia, zawarte 6 października 2017 r.,
 • Polska - Izrael, zawarte 8 września 2004 r.,
 • Polska - USA, zawarte 22 czerwca 2007 r.,
 • Polska - Korea, zawarte 29 grudnia 2009 r.
 • Polska - Macedonia, zawarte 2 września 2015 r.
  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane