Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zapewnienie jakości

 

Zapewnienie jakości stanowią działania realizowane na podstawie analizy zagrożeń i oceny ryzyka niespełnienia określonych wymagań jakościowych, prowadzone w celu zwiększenia pewności, że przedmiot umowy będzie spełniał zawarte w niej wymagania jakościowe.

Dokumenty normujące funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości

 • Decyzja Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r., poz. 159),
 • STANAG 4107 - Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP),
 • AQAP 2070 - Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).
   
  Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie decyzji Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj.:
 • decyzję Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 77),
 • decyzję Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 343),
 • decyzję Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r., poz. 312).

 

Pojęcia

 

Centralny organ logistyczny (COL)

komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka wewnętrzna, o której mowa w przepisach dotyczących określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

 

Gestor

komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także komórka wewnętrzna, o której mowa w przepisach dotyczących określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

 

Instytucja narodowa

jednostka organizacyjna lub jej komórka wewnętrzna mająca siedzibę w danym państwie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), wymieniona w AQAP-4107-SRD.1 lista instytucji narodowych do spraw Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA) lub inna wskazana w zawartym memorandum o porozumieniu (MoU) określającym zasady współpracy w zakresie wzajemnego zapewnienia jakości;

Polską Instytucją Narodową w NATO ds. zapewnienia jakości jest Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK).

 

Klauzula jakościowa

wymagania dotyczące zapewnienia jakości SpW, wprowadzane do umowy zawieranej z wykonawcą lub umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

 

Odbiorca sprzętu wojskowego (odbiorca SpW)

wskazana w umowie jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przyjęcie sprzętu wojskowego lub dokonanie odbioru usługi

 

Proces rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA)

proces realizowany przez właściwą instytucję narodową, którego celem jest zwiększenie pewności, że zawarte w umowie wymagania jakościowe są spełnione - definicja zatwierdzona przez Grupę Zarządzania Cyklem Życia AC/327 (Life Cycle Management Group - LCMG) znajdującą się w strukturze Konferencji Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (Conference of National Armaments Directors - CNAD)

 

Proces nadzorowania jakości

proces realizowany w systemie zapewnienia jakości SpW przez rejonowe przedstawicielstwo wojskowe lub zamawiającego albo użytkownika sprzętu wojskowego, odbiorcę sprzętu wojskowego, w oparciu o wymagania zawarte w umowie, w obszarach zidentyfikowanego ryzyka, o wysokim prawdopodobieństwie jego wystąpienia, dotyczącym jego realizacji, którego celem jest zwiększenie pewności, że dostarczony sprzęt wojskowy spełnia wymagania jakościowe określone w umowie

 

Przedstawiciel rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance Representative - GQAR)

osoba odpowiedzialna za realizację rządowego zapewnienia jakości (GQA), posiadająca wymagane kompetencje i uprawnienia, działająca w imieniu zamawiającego

 

Raport niezgodności jakościowych (Quality Deficiency Report - QDR)

dokument wystawiony i podpisany przez przedstawiciela wojskowego lub GQAR, albo zamawiającego, wskazujący zidentyfikowaną niezgodność z wymaganiem jakościowym określonym w umowie

 

Rejonowe przedstawicielstwo wojskowe (RPW)

jednostka organizacyjna właściwa w zakresie nadzorowania jakości, podległa Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowana Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

 

Ryzyko

niepewne zdarzenie lub stan, którego wystąpienie jest prawdopodobne i jednocześnie może mieć negatywny wpływ na spełnienie określonych w umowie wymagań dotyczących jakości

 

Świadectwo zgodności (Certificate of Conformity - CoC)

dokument wystawiony i podpisany przez wykonawcę, w którym w pierwszej jego części wykonawca potwierdza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że SpW jest zgodny z wymaganiami zawartymi w umowie; część drugą wypełnia i podpisuje przedstawiciel wojskowy lub GQAR potwierdzając, że SpW był objęty procesem nadzorowania jakości lub GQA

 

Użytkownik sprzętu wojskowego (użytkownik SpW)

komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej wykorzystująca SpW przydzielony na podstawie etatów i tabel należności lub przydzielony dodatkowo do realizacji zadań służbowych, odpowiedzialna za utrzymanie SpW we właściwym stanie technicznym

 

Wykonawca

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; w odniesieniu do sojuszniczych publikacji AQAP wykonawcę należy rozumieć jako dostawcę

 

Zamawiający

komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej udzielająca zamówienia na usługę albo dostawę SpW

 

Uczestnicy systemu zapewnienia jakości

System zapewnienia jakości SpW w resorcie obrony narodowej tworzą uczestnicy systemu:
  • Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji;
  • zamawiający;
  • gestor;
  • COL;
  • użytkownik SpW;
  • odbiorca SpW;
  • RPW.
    
Na poniższym schemacie zostały przedstawione powiązania organizacyjne i funkcjonalne między wymienionymi uczestnikami systemu zapewnienia jakości.
Schemat

Wykaz zawartych MoU

 

Obecnie zawarte są przez Polskę następujące porozumienia MoU:

 

   • Polska - Izrael, zawarte 8 września 2004 r;
   • Polska - Izrael, zawarte 8 września 2004 r.,
   • Polska - Korea, zawarte 29 grudnia 2009 r.,
   • Polska - Macedonia, zawarte 2 września 2015 r.
   • Polska - Finlandia, zawarte 6 października 2017 r.

Dokumenty do pobrania

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane