Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania i struktura

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej działającą na podstawie

Szczegółowego zakresu działania
Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
(Decyzja Nr 23/WCNJiK Sekretarza Stanu w MON z dnia 25 czerwca 2020 r.)realizującą następujące zadania:


 • organizowanie i koordynowanie działalności normalizacyjnej w resorcie ON w obszarze operacyjnym, materiałowo-technicznym, administracyjnym oraz terminologii wojskowej,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w resorcie obrony narodowej oraz koordynowanie procesu opracowywania krajowych odpowiedzi do NATO w sprawie ratyfikacji i implementacji dokumentów STANAG,
 • organizowanie i koordynowanie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości oraz realizowanie zadań w ramach Government Quality Assurance w obszarze współpracy państw członkowskich NATO, a także porozumień dwustronnych,
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie, zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, procesów akredytacji OiB jednostek badawczych i jednostek certyfikujących prowadzących ocenę zgodności wyrobów, na potrzeby Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • nadzorowanie działalności podporządkowanych Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW), a w szczególności:
  • wyznaczanie RPW do realizacji procesów zapewnienia jakości związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego (SpW) i usług na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz monitorowanie tych procesów,
  • organizowanie i prowadzenie nadzorów służbowych dotyczących realizacji zadań przez RPW,
 • organizowanie i koordynowanie funkcjonowania Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (SKWO) oraz realizowanie zadań w ramach NATO Codification System,
 • organizowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z uczestnictwem resortu obrony narodowej w krajowym systemie notyfikacji aktów prawnych (Wspólnoty Europejskiej) zawierających przepisy techniczne.

Government Quality Assurance – program Rządowego Zapewnienia Jakości realizowany w NATO
STANAG – Porozumienie standaryzacyjne przyjęte w NATO
NATO Codification System – System klasyfikacji i identyfikacji pozycji zaopatrzenia przyjęty w NATOStruktura WCNJiK:


  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane