Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

PRZEZNACZENIE

 

Oddział Jakości i Akredytacji realizuje przedsięwzięcia dotyczące funkcjonującego w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości SpW oraz te, wynikające z pełnienia przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji roli Instytucji Narodowej w NATO ds. zapewnienia jakości. Organizuje i prowadzi procesy oceny spełniania wymagań akredytacji obronności i bezpieczeństwa (OiB), przez laboratoria badawcze i jednostki certyfikujące.

 

Główne zadania Oddziału:

 • uruchamianie i koordynowanie procesów rządowego zapewnienia jakości (GQA) dla SpW nabywanego na potrzeby resortu obrony narodowej oraz SpW zamawianego w kraju przez zagranicznych zamawiających;
 • opracowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji procesów GQA zgodnie z wymaganiami aktualnej edycji AQAP 2070;
 • uzgadnianie, na wniosek zamawiającego, propozycji klauzul jakościowych umieszczanych w umowach na dostawy SpW;
 • prowadzenie bazy danych realizowanych procesów rządowego zapewnienia jakości;
 • planowanie i realizacja współpracy wielostronnej i bilateralnej w obszarze zapewniania jakości z państwami członkowskimi NATO i innymi państwami spoza NATO;
 • reprezentowanie resortu obrony narodowej w pracach CNAD (Conference of National Armaments Directors) w ramach LCMG (Life Cycle Management Group) i Grupy Wyszehradzkiej;
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych związanych z zapewnieniem jakości;
 • wykonywanie tłumaczeń dokumentów standaryzacyjnych NATO z zakresu zapewnienia jakości;
 • prowadzenie szkoleń dla uczestników systemu zapewniania jakości w resorcie obrony narodowej.
 • planowanie i realizacja procesu oceny spełnienia przez jednostki badawcze i certyfikujące wymagań akredytacyjnych;
 • planowanie i realizacja procesu nadzoru nad działalnością jednostek badawczych i certyfikujących w zakresie prowadzenia przez te jednostki działań związanych z oceną zgodności wyrobów;
 • opracowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawach związanych z akredytacją OiB;
 • opracowywanie projektów obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek badawczych i certyfikujących, którym udzielono akredytacji OiB;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa.
 • przedstawianie Dyrektorowi propozycji wyznaczania RPW do procesów związanych z pozyskiwaniem SpW na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a w szczególności do prowadzenia nadzorowania jakości SpW u wykonawców umów oraz monitorowania tych czynności;
 • monitorowanie czynności realizowanych przez RPW, wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki;
 • sporządzanie bieżących analiz i informacji o stanie realizacji zadań przez RPW w tym o zagrożonych umowach na dostawy SpW i usług;
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji związanych z realizacją zadań przez RPW (w zakresie nadzorowanych przez RPW prac rozwojowych i reklamacji);
 • planowanie i organizowanie posiedzeń, konferencji i odpraw dotyczących uczestników systemu zapewnienia jakości;
 • udział w organizacji i prowadzeniu nadzorów służbowych dotyczących działalności RPW.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane