Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Komórką wewnętrzną Centrum wykonującą zadania z zakresu normalizacji jest Oddział Normalizacji, który uczestniczy w realizacji zadań służby normalizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczących normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W ramach uczestnictwa w normalizacji krajowej Oddział Normalizacji prowadzi sekretariat Komitetu Technicznego Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia (KT 176) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W ramach koordynacji działalności normalizacyjnej resortu obrony narodowej Oddział Normalizacji prowadzi sekretariat Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego (WKN), sekretariat Podkomitetu Terminologii Wojskowej WKN oraz sekretariat Podkomitetu Medycyny Wojskowej WKN.

W strukturze Oddziału Normalizacji znajdują się trzy wydziały: Wydział Opracowania Merytorycznego, Wydział Opracowania Językowo-Stylistycznego oraz Wydział Współpracy Wojskowej i Sojuszniczej.

Zasadnicze zadania Oddziału Normalizacji:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów wykonawczych w zakresie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • programowanie i planowanie prac normalizacyjnych resortu obrony narodowej;
 • prowadzenie sekretariatów Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego (WKN) (w tym sekretariatu Podkomitetu Medycyny Wojskowej WKN i sekretariatu Podkomitetu Terminologii Wojskowej), a także Komitetu Technicznego Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 176);
 • współuczestniczenie w pracach innych resortowych organów kolegialnych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczących normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • realizacja przedsięwzięć wynikających z planów współpracy międzynarodowej z NATO, UE i w zakresie kontaktów bilateralnych;
 • organizowanie działalności wydawniczej w zakresie Norm Obronnych, podręczników normalizacji obronnej i innych dokumentów dotyczących normalizacji na potrzeby resortu obrony narodowej;
 • organizowanie i realizowanie procesu opiniowania w resorcie obrony narodowej projektów dokumentów normalizacyjnych (w tym zagranicznych) dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • wspieranie uczestnictwa przedstawicieli resortu obrony narodowej w grupach roboczych gremiów standaryzacyjnych NATO, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);
 • koordynowanie prac w zakresie terminologii wojskowej, prowadzenie działalności Podkomitetu Terminologii Wojskowej WKN oraz uczestniczenie w pracach Rady Terminologicznej Komitetu Wojskowego NATO;
 • koordynowanie procesu opracowywania krajowych odpowiedzi do NATO w sprawie ratyfikacji i implementacji porozumień standaryzacyjnych NATO (STANAG);
 • współpraca z Sektorem Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie realizacji zadań normalizacyjnych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności związanych z procedurą opracowywania Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej oraz Polskich Norm (PN-V);
 • prowadzenie zbiorów dokumentów normalizacyjnych (krajowych, resortowych i NATO) oraz ich udostępnianie na potrzeby resortu obrony narodowej i użytkowników cywilnych.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane