Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminologia Wojskowa

Głównym celem działalności terminologicznej w resorcie obrony narodowej jest zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych RP do współdziałania w środowisku wielonarodowym podczas wspólnych działań i operacji, a także systematyzowanie zbioru pojęć związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa w dziedzinie operacyjnej, materiałowo-technicznej i administracyjnej.

Zadanie to realizowane jest poprzez aktualizowanie i publikowanie polskiej edycji "Słownika terminów i definicji NATO AAP-6". Ponadto w ramach działalności terminologicznej realizowane jest opiniowanie terminologicznych Polskich Norm z dziedziny "wojskowość-obronność", opiniowanie terminologicznych Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), a także słowników specjalistycznych w zakresie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i rodzajów działalności wojskowej - opartych na publikacjach sojuszniczych NATO, jak również aktualizowanie bazy danych terminologicznych i udostępnianie jej instytucjom, jednostkom i komórkom organizacyjnym SZ RP.

Zasady korzystania ze słowników terminologii wojskowej

 1. W słownikach zastosowano następujący układ haseł:
  termin angielski/termin francuski     termin polski    definicja angielska     definicja polska
 2. W słowniku AAP-6 w definicji za odsyłaczami podano daty w formacie dd/mm/rr/
  1. w haśle angielskim daty oznaczają dzień uzgodnienia terminu przez NATO.
  2. w haśle polskim data oznacza dzień uzgodnienia terminu przez Podkomitet Terminologii Wojskowej Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego.
 3. Odsyłacze stosowane są w następujący sposób:
  1. Preferred term(s), Termin(y) zalecany(e) - stosowany po terminie nie posiadającym definicji, odsyłając użytkownika do synonimu mającego definicję lub do właściwej części rodziny terminów.
  2. Related term(s), Termin(y) związany(e) - stosowany po definicji dla zwrócenia uwagi na terminy tej samej rodziny.
 4. Jeśli definicja została zaczerpnięta z innego dokumentu, powołanie na ten dokument zamieszczone jest po definicji, w nawiasach kwadratowych.

AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions

Słownik AAP-6 jest Sojuszniczą publikacją administracyjną NATO. Oryginalna wersja słownika (angielsko - francuska) została opracowana pod przewodnictwem Komitetu Wojskowego i zatwierdzona przez Radę Północnoatlantycką. Organem odpowiedzialnym za publikację słownika jest Biuro Standaryzacyjne NATO.

AAP-6 (2017) ANG

Polska wersja językowa przygotowana została przez WCNJiK, w oparciu o prace Podkomitetu Terminologii Wojskowej Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego. Jest aktualizowana na bieżąco i publikowana na niniejszej stronie po wprowadzeniu haseł przyjętych na posiedzeniu Podkomitetu Terminologii.

AAP-6 (2017) PL

AAP-19 NATO Combat Engineer Glossary

Słownik AAP-19 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminologię wojsk inżynieryjnych, jest używany w ramach wspólnych działań w strukturach NATO oraz w Siłach Zbrojnych RP.

 

AAP-31 NATO Glossary of Communication and Information Systems Terms and Definitions

Słownik AAP-31 jest Publikacją Sojuszniczą NATO. Zawiera terminologię dotyczącą systemów łączności i informatycznych używanych w ramach wspólnych działań w strukturach NATO oraz w Siłach Zbrojnych RP.

 

Wykaz haseł terminologicznych stosowanych w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wyszczególnionych w decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej

Wykaz zawiera hasła terminologiczne polskie i angielskie, występujące w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wprowadzonych decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r. Podano w nim terminy polskie, ich angielskie odpowiedniki, skróty, definicje oraz informacje nt. dokumentów źródłowych.

Podano w nim terminy polskie, ich angielskie odpowiedniki, skróty, definicje oraz informacje nt. dokumentów źródłowych.
W wymienionym wykazie, w rubryce "TERMIN", zamieszczono terminy główne (czcionka pogrubiona) oraz - w razie konieczności - terminy dopuszczalne (brak pogrubienia). W rubryce "ŹRÓDŁO" określono dokument, z którego dane hasło pochodzi. Kolorem czerwonym oznaczono normy terminologiczne.

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane