Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Numer Magazynowy NATO

Numer Magazynowy NATO - identyfikuje pozycję zaopatrzenia wojska, tzn. wyrób materialny, który jest uzbrojeniem, sprzętem wojskowym lub ich częścią zamienną, lub też materiałem i artykułem powszechnego użytku wykorzystywanym w wojsku w wyniku spełniania określonych potrzeb logistycznych.

NSN jest kodem nadawanym wyrobom, który zawiera opis identyfikacyjny tych wyrobów wykonany zgodnie z międzynarodowymi zasadami i jednolitymi procedurami NCS - z zastosowaniem ujednoliconej klasyfikacji, opisu cech technicznych i logistycznych, a także danych o producencie i dostawcach.

Na opis identyfikacyjny wyrobu w NSN składają się następujące segmenty danych:

 • standardowa nazwa,
 • standardowa klasyfikacja,
 • referencje (oznaczenia stosowane przez producenta/dostawcę),
  [pobierz formularz DANE REFERENCYJNE WYROBU.doc]
 • cechy charakterystyczne (dane techniczne i logistyczne),
  [pobierz formularz DANE IDETYFIKACYJNE WYROBU.doc]
 • źródła dostawy (poprzez kod NCAGE),
 • źródła produkcji (poprzez kod NCAGE),
 • źródła kontroli projektu i dostępności dokumentacji technicznej.

NSN składa się z 13 cyfr z których:

 • cztery pierwsze tworzą Kod Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO (NSC - NATO Supply Classification) i przypisują wyrób do grupy i klasy wyrobów podobnych,
 • dwie kolejne cyfry określają kod biura kodyfikacyjnego, które nadało dany NSN,
 • końcowe siedem cyfr w numerze NSN to kolejny numer ewidencyjny generowany automatycznie przez kodyfikacyjny system informatyczny wyłącznie dla tego NSN. Można stosować łączniki w istotnych miejscach NSN (np. 1005-13-1234567), aby umożliwić użytkownikowi dogodne zapoznawanie się z informacjami zawartymi w strukturze NSN. w systemach informatycznych NSN prezentowany jest w swojej rzeczywistej postaci, (np. 1005131234567) jako sekwencja 13 cyfr.

Przykład struktury numeru NSN:

6240 - klasa wg Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO (lampy elektryczne, w tym lampy fluoroscencyjne, duże i miniaturowe żarówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe).

43 - numer Polskiego Biura Kodyfikacyjnego (WCNJiK).

W pracach kodyfikacyjnych często używany jest NSN bez NSC, czyli Numer Identyfikacji Pozycji NATO (NIIN-NATO Item Identification Number).

NSN zapewnia logistyce wystarczającą ilość informacji pozwalającej dostarczyć właściwy wyrób niezbędny do wykonania zadania w określonym miejscu i czasie.

Za opracowanie opisu identyfikacyjnego wyrobu i nadanie numeru NSN oraz aktualizację i udostępnianie danych z nim związanych odpowiada biuro kodyfikacyjne kraju, w którym jest ulokowany rzeczywisty producent tego wyrobu (w Polsce –WCNJiK). Tak powstały NSN jest unikalny dla wszystkich użytkowników tego wyrobu bez względu na ich lokalizację na świecie.

Podstawą do nadania NSN wyrobowi obronnemu jest wniosek kodyfikacyjny skierowany przez służby logistyki wojskowej do WCNJiK.

Zbiory danych związanych z nadanymi NSN znajdują się w bazach krajowych i zagranicznych i są publikowane.

W Polsce jest dostępna krajowa baza danych kodyfikacyjnych PolKod dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu ON oraz międzynarodowa baza NMCRL dostępna poprzez subskrypcję dla wszystkich chętnych użytkowników.

Baza danych kodyfikacyjnych NATO - NMCRL

NMCRL - NATO Master Catalogue of References for Logistics (Główny Katalog NATO Referencji dla Logistyki) jest międzynarodową publikacją danych kodyfikacyjnych opracowanych w systemie NCS przez wszystkie kraje w nim uczestniczące.

NMCRL jest produktem NSPA - NATO Support and Procurement Agency (Agencja Wsparcia i Zamówień NATO) publikowanym w imieniu AC135 (Grupy Głównej Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO) na nośniku DVD i na stronie WWW. Dostępny jest dla wszystkich użytkowników poprzez subskrypcję w odpowiednich zakresach dostępu do danych.

NMCRL można używać w zakresie:

 • wyszukiwania informacji wg: NSN, NIIN, NSC, numeru odniesienia, kodu NCAGE, nazwy producenta, nazwy pozycji, kodu nazwy pozycji lub użytkownika,
 • uzyskiwania danych o producentach i odpowiednich kodach NCAGE,
 • związków numerów części zamiennych i numerów magazynowych,
 • określania organizacji zaopatrującej w daną pozycję,
 • wyszukiwania nazwy i adresu organizacji zaopatrującej.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane