Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Normalizacja
ZADANIA | AKTY PRAWNE | WOJSKOWY KOMITET NORMALIZACYJNY | KOMITET TECHNICZNY NR 176 | TERMINOLOGIA WOJSKOWA | INFORMACJA NORMALIZACYJNA

ZADANIA

Oddział Normalizacji jest komórką wewnętrzną Centrum wykonującą zadania z zakresu normalizacji. Jako organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej uczestniczy w realizacji zadań dotyczących normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W strukturze Oddziału Normalizacji znajdują się trzy wydziały:

 • Wydział Opracowania Merytorycznego,
 • Wydział Opracowania Językowo-Stylistycznego,
 • Wydział Współpracy Wojskowej i Sojuszniczej.

W ramach uczestnictwa w działalności normalizacyjnej krajowej Oddział Normalizacji prowadzi sekretariat Komitetu Technicznego Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia (KT 176) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Koordynując działalność normalizacyjną resortu obrony narodowej Oddział Normalizacji prowadzi sekretariat Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego (WKN), sekretariat Podkomitetu Terminologii Wojskowej WKN oraz sekretariat Podkomitetu Medycyny Wojskowej WKN.

Główne zadania Oddziału Normalizacji:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów wykonawczych w zakresie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • programowanie i planowanie prac normalizacyjnych resortu obrony narodowej;
 • prowadzenie sekretariatów Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego (WKN) (w tym sekretariatu Podkomitetu Medycyny Wojskowej WKN i sekretariatu Podkomitetu Terminologii Wojskowej), a także Komitetu Technicznego Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • współuczestniczenie w pracach innych resortowych organów kolegialnych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczących normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 • realizacja przedsięwzięć wynikających z planów współpracy międzynarodowej z NATO, UE i w zakresie kontaktów bilateralnych;
 • organizowanie działalności wydawniczej w zakresie Norm Obronnych, podręczników normalizacji obronnej i innych dokumentów dotyczących normalizacji na potrzeby resortu obrony narodowej;
 • organizowanie i realizowanie procesu opiniowania projektów dokumentów normalizacyjnych (w tym zagranicznych) dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa w resorcie obrony narodowej;
 • uczestnictwo i wsparcie przedstawicieli resortu obrony narodowej w grupach roboczych gremiów standaryzacyjnych NATO, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);
 • koordynowanie prac w zakresie terminologii wojskowej, prowadzenie działalności Podkomitetu Terminologii Wojskowej WKN oraz udział w pracach Rady Terminologicznej Komitetu Wojskowego NATO;
 • koordynowanie procesu opracowywania krajowych odpowiedzi do NATO w sprawie ratyfikacji i implementacji porozumień standaryzacyjnych NATO (STANAG);
 • współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie realizacji zadań normalizacyjnych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności związanych z procedurą opracowywania Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej oraz Polskich Norm (PN-V);
 • utrzymywanie zbiorów dokumentów normalizacyjnych (krajowych, resortowych i NATO) oraz ich udostępnianie na potrzeby resortu obrony narodowej oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Sił Zbrojnych RP.

AKTY PRAWNE

Ustawy

 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. Nr 239, poz. 2038)

Decyzje

 • Decyzja Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 21, poz. 323 z późn. zm.).
 • Decyzja Nr 195/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r., poz. 278).
 • Decyzja Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
 • Decyzja Nr 117 Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia zakresu zadań normalizacyjnych wykonywanych przez komórki służby normalizacyjnej oraz zasad ich współdziałania z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (niepublikowana).
 • Decyzja Nr 39/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (niepublikowana w Dz. Urz. Min. Obr. Nar.). 
 • Decyzja Nr 430/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (niepublikowana w Dz. Urz. Min. Obr. Nar.).
 • Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia reguł prac terminologicznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2020 r, poz. 181).
 • Decyzja Nr 194/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac terminologicznych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r., poz. 277).
 • Decyzja Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac terminologicznych.
 • Decyzja MON nr 143 z dnia 26 maja 2022 r zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych.
 • Decyzja Nr 57/SS Sekretarza Stanu w MON z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia liczby członków, składu personalnego i trybu pracy Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego oraz obowiązków przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego.

dotyczące stosowania i udostępniania dokumentów normalizacyjnych

 • Decyzja Nr 1/Spec./WCNJiK/15 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji gromadzenia, udostępniania i tłumaczenia resortowych dokumentów normalizacyjnych oraz zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa”.
 • Decyzja Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Min. Obr. Nar., poz. 50).
 • DECYZJA Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 5).
 • DECYZJA Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2022 r. poz. 7).
 dotyczące ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO:
 • Decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar., poz. 150).
 • Decyzja Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”.

WOJSKOWY KOMITET NORMALIZACYJNY

Wojskowy Komitet Normalizacyjny jest ciałem kolegialnym uczestniczącym w działalności normalizacyjnej resortu obrony narodowej. Status prawny Komitetu określony jest decyzją Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 323) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi decyzją Nr 167/MON z dnia 2 maja 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 150), decyzją Nr 464/MON z dnia 16 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 322) oraz decyzją Nr 195/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r., poz. 278).

W jego skład wchodzi 7 podkomitetów skupiających specjalistów z dziedzin tematycznych regulujących funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP.

Komitet realizuje zadania w zakresie normalizacji operacyjnej i administracyjnej, związane przede wszystkim z wdrażaniem dokumentów standaryzacyjnych NATO (operacyjnych i administracyjnych) do praktyki służbowej SZ RP za pomocą Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), wspierających osiąganie Celów NATO dla RP.

Priorytety w działalności WKN

 1. Opracowywanie Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO), wdrażających postanowienia porozumień standaryzacyjnych (STANAG) i publikacji sojuszniczych (AP), i innych dokumentów wymaganych podczas realizacji Celów NATO dla RP.
 2. Opracowywanie prac analityczno-badawczych (AB) w celu wypracowania stanowiska Polski w sprawie ratyfikacji i implementacji dokumentów STANAG.
 3. Opracowywanie terminologii wojskowej stosowanej w resorcie obrony narodowej.

Priorytety w działalności WKN

Sekretariat Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego znajduje się w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji:

Dane kontaktowe:
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-744
fax: 261-845-891
e-mail: wkn@ron.mil.pl

Podkomitety WKN:

Podkomitet Wojsk Lądowych

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-826-193
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Sił Powietrznych

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-825-492
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Marynarki Wojennej

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-825-121
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Połączonych Działań Rodzajów Sił Zbrojnych

Sekretariat przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
adres: ul. Żwirki i Wigury 103
00-912 Warszawa
tel.: 261-826-193
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

Podkomitet Logistyki Sił Zbrojnych

Sekretariat przy Zarządzie Planowania Logistyki - P4 SG WP
adres: ul. Rakowiecka 4a
00-904 Warszawa
tel.: 261-842-552
fax: 261-872-560
e-mail: wkn.ptl@ron.mil.pl

Podkomitet Terminologii Wojskowej

Sekretariat przy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
adres: ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-754
fax: 261-845-891
e-mail: g.bzdziuch@ron.mil.pl

Podkomitet Medycyny Wojskowej

Sekretariat przy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
adres: ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-744
fax: 261-845-891
e-mail: t.dudek@ron.mil.pl

KOMITET TECHNICZNY NR 176

Komitet Techniczny Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia (KT 176) jest organem w strukturze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, powołanym przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Realizuje zadania normalizacyjne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w zakresie opracowań krajowych dokumentów normalizacyjnych – Polskich Norm (PN-V) oraz dokumentów normalizacyjnych resortu obrony narodowej – Norm Obronnych (NO), podręczników normalizacji obronnej (PDNO) i prac analityczno-badawczych (AB).

KT 176 realizuje również zadania w zakresie normalizacji materiałowo-technicznej, związane z wdrażaniem norm międzynarodowych (ISO, IEC), europejskich (EN), i dokumentów standaryzacyjnych NATO (STANAG) do PN, NO i PDNO, celem wypełnienia zobowiązań wynikających z członkostwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN), a także członkostwa Polski w NATO oraz w Unii Europejskiej.

Tryb pracy oraz zasady działania KT 176 określa procedura PKN Nr Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN, która jest dostępna w witrynie PKN, w zakładce „Normalizacja/Prace normalizacyjne/Procedury i dokumenty normalizacyjne/Procedury PKN/Procedury pracy KT/KZ/PK”.

W zakresie opracowywania resortowych dokumentów normalizacyjnych KT 176 działa w oparciu o Reguły prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej (RPNO-01:2018 i RPNO-02:2018) wprowadzone decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 39/WCNJiK z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych oraz decyzją Nr 430/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (niepublikowana w Dz. Urz. Min. Obr. Nar.).

Priorytety w działalności KT Nr 176

 1. Opracowywanie Polskich Norm z dziedziny „obronność – wojskowość” (PN-V) oraz Polskich Norm (PN) wdrażających normy międzynarodowe (ISO, IEC), europejskie (EN), przywoływane w ratyfikowanych dokumentach standaryzacyjnych NATO (STANAG).
 2. Opracowywanie NO i PDNO wdrażających ratyfikowane dokumenty STANAG i AP.
 3. Prowadzenie prac AB.
 4. Opracowywanie NO i PDNO wynikających z prac AB dotyczących dokumentów STANAG i AP.
 5. Opracowywanie NO i PDNO wdrażających dokumenty normalizacyjne innych państw NATO i EDA zalecane przez Europejski Podręcznik Zaopatrywania Obronnego (EHDP).

Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 176 znajduje się w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji:

Dane kontaktowe:
Komitet Techniczny Nr 176
ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
Sekretariat przy Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-744
fax: 261-845-891
e-mail: kt176@ron.mil.pl

Podkomitety KT Nr 176:

Podkomitet Nr 1
ds. Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia
adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
tel.: (22) 761-46-46
fax: (22) 761-44-46
e-mail: norma@witu.mil.pl

Podkomitet Nr 2
ds. Sprzętu Pancernego i Wojskowego Sprzętu Samochodowego oraz w zakresie Ochrony Sprzętu Technicznego Przed Korozją i Starzeniem

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej
adres: ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek
tel.: 261-811-159
fax: 261-811-073
e-mail: normalizacja@witpis.eu

Podkomitet Nr 3
ds. Środków Uzbrojenia i Wyposażenia Inżynieryjnego

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej
adres: ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
tel.: (71) 347-44-31 (CA MON 261-657-432 w 431)
fax: (71) 347-44-04
e-mail: kamyk@witi.wroc.pl

Podkomitet Nr 4
ds. Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii
adres: ul. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105
00-910 Warszawa
tel.: 261-814-120 w 560
fax: 261-73-51-80, 22 516-99-90
e-mail: oniw@wichir.waw.pl

Podkomitet Nr 5
ds. Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki

Sekretariat przy Wojskowym Instytucie Łączności
adres: ul. Warszawska 22a
05-130 Zegrze
tel.: 261-885-529
fax: 261-885-660
e-mail: z.pietrzak@wil.waw.pl

Podkomitet Nr 6
ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego

Sekretariat przy Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
adres: ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa 46
tel.: 261-851-462
fax: 261-851-313
e-mail: norma@itwl.pl

Podkomitet Nr 7
ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów

Sekretariat przy Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych - Zakład MPS
adres: ul. Ostroroga 35 A
01-163 Warszawa
tel.: 261-851-156
fax: 261-851-601
e-mail: lidia.bereda@itwl.pl

Podkomitet Nr 8
ds. Eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Marynarki Wojennej

Sekretariat przy Wydziale Normalizacji Oddziału Planistyczno-Rozliczeniowego Dowództwa Generalnego RSZ
adres: ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel.: 261-825-492, 261-825-121
fax: 261-825-652
e-mail: dgrsz.normalizacja@ron.mil.pl

TERMINOLOGIA WOJSKOWA

Głównym celem działalności terminologicznej w resorcie obrony narodowej jest zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych RP do współdziałania w środowisku wielonarodowym podczas wspólnych działań i operacji, a także systematyzowanie zbioru pojęć związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa w dziedzinie operacyjnej, materiałowo-technicznej i administracyjnej.

Zadanie to realizowane jest poprzez aktualizowanie i publikowanie polskiej edycji Słownika terminów i definicji NATO AAP-6. Ponadto w ramach działalności terminologicznej realizowane jest opiniowanie Polskich Norm z dziedziny „obronność – wojskowość”, opiniowanie terminologicznych Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej, a także słowników specjalistycznych w zakresie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i rodzajów działalności wojskowej – opartych na publikacjach sojuszniczych NATO, jak również aktualizowanie bazy danych terminologicznych i udostępnianie jej instytucjom, jednostkom i komórkom organizacyjnym SZ RP.

AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions

Słownik AAP-6 jest Sojuszniczą publikacją administracyjną NATO. Oryginalna wersja słownika (angielsko-francuska) została opracowana pod przewodnictwem Komitetu Wojskowego i zatwierdzona przez Radę Północnoatlantycką. Organem odpowiedzialnym za publikację słownika jest Biuro Standaryzacji NATO.

AAP-6 (2021) ANG

Polska wersja językowa przygotowana została przez WCNJiK, w oparciu o prace Podkomitetu Terminologii Wojskowej Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego. Jest aktualizowana na bieżąco i publikowana na niniejszej stronie po wprowadzeniu haseł przyjętych na posiedzeniu Podkomitetu.

AAP-6 (2020) PL

 

Wykaz haseł terminologicznych stosowanych w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wyszczególnionych w decyzji Nr 40/MON oraz Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej

Wykaz zawiera hasła terminologiczne polskie i angielskie, występujące w obowiązujących resortowych dokumentach normalizacyjnych NO i PDNO wprowadzonych decyzją Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2020 r. oraz decyzją Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2022 r. poz. 7). Podano w nim terminy polskie, ich angielskie odpowiedniki, skróty, definicje oraz informacje nt. dokumentów źródłowych.

W wymienionym wykazie, w rubryce TERMIN, zamieszczono terminy główne (czcionka pogrubiona) oraz terminy dopuszczalne (brak pogrubienia). W rubryce ŹRÓDŁO określono dokument, z którego dane hasło pochodzi. Kolorem czerwonym oznaczono normy terminologiczne.

INFORMACJA NORMALIZACYJNA

Udzielanie informacji i udostępnianie norm

Pracownicy Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNiJK) udzielają informacji o zatwierdzonych Normach Obronnych (NO) i podręcznikach normalizacji obronnej (PDNO), zmianach wprowadzonych do powyższych dokumentów, ich wycofaniu lub zastąpieniu, projektach NO i PDNO, a także programie prac normalizacyjnych.

WCNJiK udostępnia krajowe i zagraniczne dokumenty normalizacyjne dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dokumenty normalizacyjne udostępnia się na WNIOSEK zainteresowanego.

Adres do korespondencji:
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
e-mail: wcnjk@ron.mil.pl
tel.: 261-845-881

Wzór wniosku o udostępnianie jawnych resortowych dokumentów normalizacyjnych / jawnych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa *


Wzór wniosku o udostępnianie niejawnych resortowych dokumentów normalizacyjnych / niejawnych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa *


Wzór wniosku o udostępnienie dokumentów standaryzacyjnych NATO *


Wzór wniosku o przetłumaczenie zagranicznego dokumentu normalizacyjnego dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa


* We wniosku należy dopisać:
- w każdym przypadku - informację, w jakiej postaci przesłać zapotrzebowane kopie dokumentów normalizacyjnych. W wersji: papierowej, elektronicznej drogą e-mailową (w formacie PDF), elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF) lub w kilku ww. wersjach (mieszanej);
- w przypadku konieczności powielenia zapotrzebowanych dokumentów normalizacyjnych, a także konieczności udostępnienia ich innemu podmiotowi (podając nazwę podmiotu wraz z uzasadnieniem takiej potrzeby) - prośbę o wyrażenie zgody na powielenie/udostepnienie zapotrzebowanych dokumentów normalizacyjnych wg ww. kryteriów.

Zgodnie z Zasadami wyceny prac normalizacyjnych finansowanych z budżetu Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz udostępniania dokumentów normalizacyjnych w 2022 roku odpłatność za udostępnianie przez WCNJiK dokumentów normalizacyjnych oraz ich tłumaczeń odbywa się na zasadach jak poniżej:

WCNJiK udostępnia dokumenty normalizacyjne oraz ich tłumaczenia:

bezpłatnie:
- jednostkom budżetowym resortu obrony narodowej,
- jednostkom (podmiotom) resortu obrony narodowej będących na własnym rozrachunku – wyłącznie dokumenty normalizacyjne ujęte w aktualnym Programie prac normalizacyjnych MON oraz ich tłumaczenia w celu realizacji prac normalizacyjnych;
odpłatnie:
- jednostkom (podmiotom) resortu obrony narodowej będących na własnym rozrachunku - dokumenty normalizacyjne pozostałe oraz ich tłumaczenia,
- podmiotom cywilnym.
Koszty wydruków, powielania i przesłania elektronicznych wersji dokumentów:
- wydruk/kopia jednej stronicy dokumentu normalizacyjnego - 2,20 zł
- płyta CD zawierająca pliki dokumentów normalizacyjnych - 8,50 zł
przesłanie email z plikiem elektronicznej wersji dokumentu normalizacyjnego - 6,20 zł (do 5 plików lub 5 MB łącznie).

Wykazy norm

Wykaz Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO)

Europejski System Informacji Normalizacji Obronnej (EDSIS)

European Defence Standardization Information System:

 • jawny wykaz prac normalizacyjnych ministerstw obrony państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • system uzupełniany przez przedstawicieli narodowych (Krajowe Punkty Kontaktowe EDSIS),
 • system obsługiwany jest od strony technicznej przez pracowników Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA).

Oficjalna strona EDA: www.eda.europa.eu

 Europejska Baza Rekomendowanych Dokumentów Normalizacji Obronnej (EDSTAR)

European Defence Standardization Reference System:

 • baza danych tzw. norm „najlepszej praktyki” zawierające dokumenty normalizacyjne,
 • kontynuacja dotychczasowego Europejskiego Podręcznika Zaopatrywania Obronnego (EHDP).

Baza dokumentów normalizacyjnych EDSTAR: www.eda.europa.eu/EDSTAR/home.aspx

 Biuro Standaryzacji NATO (NSO)

NATO STANDARIZATION OFFICE – podlega Komitetowi Normalizacyjnemu ds. Polityki Normalizacyjnej i Zarządzania oraz Komitetowi Wojskowemu w zakresie nadzoru i kwestii związanych z normalizacją operacyjną.

Oficjalna strona NSO: www.nso.nato.int

 Baza dokumentów standaryzacyjnych NATO (NSDD)

NATO Standardization Documents Database
Baza dokumentów standaryzacyjnych NATO jest prowadzona przez Biuro Standaryzacji NATO.

Reguły Prac Normalizacyjnych w Resorcie Obrony Narodowej

Reguły Prac Normalizacyjnych
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP