Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kodyfikacja
ZADANIA | AKTY PRAWNE | KOD NCAGE | NUMER MAGAZYNOWY NATO | KLAUZULA KODYFIKACYJNA | KLASYFIKACJA ZAOPATRZENIA NATO | PODRĘCZNIK DO KODYFIKACJI DLA PRZEMYSŁU

ZADANIA

Oddział Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (OKWO) jest komórką Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) odpowiedzialną za realizację zadań w ramach Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (SKWO) zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System – NCS).

W strukturze Oddziału Kodyfikacji Wyrobów Obronnych znajdują się dwa wydziały:

 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Kodyfikacji Sprzętu Wojskowego:
  • Sekcja Rodzajów Sił Zbrojnych;
  • Sekcja Rodzajów Wojsk.

Główne zadania Oddziału Kodyfikacji Wyrobów Obronnych:

 • identyfikacja wyrobów obronnych, ich klasyfikacja oraz przydzielanie Numeru Magazynowego NATO (NATO Stock Number – NSN);
 • organizacja i koordynowanie funkcjonowania Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych;
 • nadawanie kodów NCAGE (NATO Commercial and Government Entity – kod NATO podmiotu gospodarczego) polskim producentom i dostawcom SpW oraz usług;
 • współpraca i wymiana danych kodyfikacyjnych z biurami kodyfikacyjnymi Systemu Kodyfikacyjnego NATO, agencjami i instytucjami NATO oraz logistyką resortu obrony narodowej i przemysłem krajowym.

AKTY PRAWNE

Decyzje

 • Decyzja Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO.
 • Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2020r. w sprawie Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar., poz. 88).
 • Decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej z późn. zm.

Porozumienia standaryzacyjne dotyczące kodyfikacji, ratyfikowane dnia 22 marca 2002 r. i implementowane w resorcie ON:

 • STANAG 3150 Kodyfikacja. System Klasyfikacji Zaopatrzenia,
 • STANAG 3151 Kodyfikacja. System Identyfikacji Pozycji,
 • STANAG 4177 Kodyfikacja. System Pozyskiwania Danych,
 • STANAG 4438 Kodyfikacja. System Dystrybucji Danych.

Publikacje Sojusznicze, wydawane i aktualizowane przez Grupę Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO (AC/135):

 • ACodP-1 Podręcznik Kodyfikacji NATO,
 • ACodP-2 Podręcznik Klasyfikacji NATO,
 • ACodP-3 Katalog Nazw Wyrobów NATO,
 • AC/135 Handbook of Aims (Podręcznik – Zasady działania AC/135).

KOD NCAGE


Kod NCAGE nadawany jest przez WCNJiK BEZPŁATNIE!

Kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) przydzielany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System – NCS) podmiotom gospodarczym (PG), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów objętych Klasyfikacją Zaopatrzenia NATO (NATO Supply Classification - NSC) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Podmiotami tymi są:

 • organizacje będące źródłami pozyskiwania wyrobów, w tym dostawcy i dystrybutorzy,
 • organizacje, które zarządzają projektami wyrobów,
 • organizacje produkujące wyroby,
 • organizacje opracowujące krajowe lub międzynarodowe normy/specyfikacje,
 • organizacje NATO ds. Produkcji i Logistyki lub agencje NATO, które prowadzą działalność projektową, produkcyjną lub dostarczają normy/specyfikacje lub rysunki techniczne zawierające informacje wykorzystywane w celu identyfikacji wyrobu,
 • dostawcy usług prowadzący działalność w obszarze logistyki (warsztaty, przewoźnicy itp.),
 • dostawcy usług takich jak konsultacje, szkolenia, badania naukowe, w tym osoby fizyczne.

Struktura kodu NCAGE dla polskich PG:

#***H, gdzie:
# - cyfra
* - litera lub cyfra
H - literowy przyrostek przydzielony dla Polski (NCAGE suffix).

Wniosek o nadanie kodu lub zmianę danych firmy można pobrać i wydrukować korzystając z odnośnika wniosek o nadanie kodu/zmianę danych. Do wniosku podpisanego przez osobę uprawnioną wymagane jest dołączenie kopii aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres WCNJiK (pocztą lub e-mail: wcnjk@ron.mil.pl).

Bazy kodów NCAGE

Kontakt
tel: 261-845-834

 

NUMER MAGAZYNOWY NATO

Numer Magazynowy NATO identyfikuje pozycję zaopatrzenia wojska, tzn. wyrób materialny, który jest sprzętem wojskowym lub częścią zamienną, lub też materiałem i artykułem powszechnego użytku wykorzystywanym w wojsku w celu spełniania określonych potrzeb logistycznych.

NSN jest kodem przydzielanym wyrobom, który zawiera opis ich identyfikacyjny wykonany zgodnie z międzynarodowymi zasadami i jednolitymi procedurami NCS, z zastosowaniem ujednoliconej klasyfikacji, opisu cech technicznych i logistycznych, a także danych o producencie i dostawcach.

Na opis identyfikacyjny wyrobu w NSN składają się następujące segmenty danych:

 • standardowa nazwa,
 • standardowa klasyfikacja,
 • numer referencyjny (oznaczenie stosowane przez producenta/dostawcę),
  [pobierz formularz 1 DANE REFERENCYJNE WYROBU]
 • cechy charakterystyczne (dane techniczne i logistyczne),
  [pobierz formularz 2 DANE IDETYFIKACYJNE WYROBU]
 • źródła dostawy (poprzez kod NCAGE),
 • źródła produkcji (poprzez kod NCAGE),
 • źródła kontroli projektu i dostępności dokumentacji technicznej.

NSN składa się z 13 cyfr:

 • cztery pierwsze tworzą Kod Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO (NATO Supply Classification – NSC) i przypisują wyrób do grupy i klasy wyrobów podobnych,
 • dwie kolejne cyfry określają kod krajowego biura kodyfikacyjnego (National Codification Bureau – NCB), które przydzieliło dany NSN,
 • końcowe siedem cyfr NSN to kolejny numer ewidencyjny generowany automatycznie przez kodyfikacyjny system informatyczny wyłącznie dla tego NSN. Kod biura i kolejny numer ewidencyjny tworzą NIIN (NATO Item Identification Number) – numer identyfikacyjny wyrobu. Można stosować łączniki w istotnych miejscach NSN (np. 1005-13-1234567), aby umożliwić użytkownikowi dogodne zapoznawanie się z informacjami zawartymi w strukturze NSN. W systemach informatycznych NSN prezentowany jest w swojej rzeczywistej postaci, (np. 1005131234567) jako sekwencja 13 cyfr. W celu przeszukiwania w bazach danych, zalecane jest stosowanie NIIN (ponieważ klasa zaopatrzenia może ulec zmianie).

Przykład struktury numeru NSN:

6240 - klasa wg Klasyfikacji Zaopatrzenia NATO (lampy elektryczne, w tym lampy fluoroscencyjne, duże i miniaturowe żarówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe).

43 - kod polskiego biura kodyfikacyjnego (WCNJiK).

NSN zapewnia logistyce wystarczającą ilość informacji pozwalających w ramach operacji logistycznych dostarczyć właściwy wyrób niezbędny do wykonania zadania w określonym miejscu i czasie. Za opracowanie opisu identyfikacyjnego wyrobu i nadanie przydzielenie numeru NSN oraz aktualizację i udostępnianie danych z nim związanych odpowiada biuro kodyfikacyjne kraju, w którym jest ulokowany rzeczywisty producent tego wyrobu (w Polsce rolę tą pełni – WCNJiK). Tak powstały NSN jest unikalny dla wszystkich użytkowników tego wyrobu bez względu na ich lokalizację na świecie. Podstawą do nadania NSN wyrobowi obronnemu jest wniosek kodyfikacyjny skierowany przez uprawnioną komórkę/jednostkę organizacyjną ron służby logistyki wojskowej do WCNJiK lub przez zagraniczne biuro kodyfikacyjne do WCNJiK. Zbiory danych związanych z przydzielonymi NSN publikowane są w krajowych i zagranicznych bazach danych kodyfikacyjnych. W Polsce dostępna jest krajowa baza danych kodyfikacyjnych PolKod – dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu ON oraz międzynarodowy katalog NMCRL – dostępny poprzez subskrypcję dla wszystkich chętnych zainteresowanych użytkowników.

Baza danych kodyfikacyjnych NATO - NMCRL

NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics (Główny Katalog NATO Referencji dla Logistyki) jest międzynarodową publikacją danych kodyfikacyjnych opracowanych w systemie NCS przez wszystkie kraje w nim uczestniczące.

NMCRL jest produktem NSPA - NATO Support and Procurement Agency (Agencji Wsparcia i Zamówień NATO)publikowanym w imieniu AC/135 (Grupy Głównej Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO) na nośniku DVD i na stronie WWW. Dostępny jest dla wszystkich użytkowników poprzez subskrypcję w odpowiednich określonych zakresach dostępu do danych. Do najważniejszych funkcji użytkowych NMCRL należą możliwości:

 • wyszukiwania informacji wg NSN, NIIN, NSC, numeru części/referencyjnego, kodu NCAGE, nazwy producenta, nazwy pozycji, kodu nazwy pozycji lub użytkownika,
 • uzyskiwania danych o producentach i kodach NCAGE,
 • określania związków numerów części zamiennych i numerów magazynowych,
 • wyszukiwania organizacji zaopatrującej w daną pozycję,
 • wyszukiwania nazwy i adresu organizacji zaopatrującej w daną pozycję.

Ogółem NMCRL zawiera ponad 18 mln aktywnych NSN z kompletem danych o ponad 34 mln wyrobów i ponad 2,8 mln producentów i dostawców.

KLAUZULA KODYFIKACYJNA

Klauzula kodyfikacyjna jest elementem Systemu Kodyfikacyjnego NATO ustalającym sposób pozyskiwania danych technicznych wyrobu od jego dostawcy, niezbędnych w procesie kodyfikacji.

Funkcjonowanie klauzuli kodyfikacyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia i umowie na dostawę sprzętu wojskowego określono w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4177 (Uniform System of Data Acquisition).

Klauzula kodyfikacyjna jest formą zapisu w umowie regulującą zobowiązania między dostawcą a zamawiającym w zakresie zapewnienia niezbędnych danych technicznych pozyskiwanego wyrobu dla celów jego kodyfikacji, bez dodatkowych późniejszych kosztów (ponad określone w umowie).

Zamawiający, jako strona w postępowaniu, umieszcza w umowie klauzulę kodyfikacyjną w przypadku, gdy pozyskiwany wyrób będzie (lub jest) przedmiotem kodyfikacji.

Klauzulę kodyfikacyjną można włączyć do umowy w każdym stosownym miejscu i ją modyfikować. Biorąc pod uwagę złożoność pozyskiwanego SpW, a także sposób przekazania przez wykonawcę zamawiającemu danych (wykonanie identyfikacji wstępnej wyrobu lub udostępnienie aktualnych danych technicznych czy udostępnienie dokumentacji technicznej), treść klauzuli należy redagować, a następnie negocjować z chwilą wyłonienia wykonawcy ostatecznego.

Treści przenoszone do umowy z klauzuli kodyfikacyjnej uzgodnionej przez gestora SpW i WCNJiK dotyczące:

 • terminu udostępnienia/przekazania danych
 • nazwy pozyskiwanego SpW
 • wykazu wyrobów stanowiących załącznik do umowy

można negocjować jako istotne postanowienie umowy, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami umowy po wyłonieniu wykonawcy ostatecznego.

Objęcie dostawców i poddostawców (także zagranicznych) klauzulą kodyfikacyjną zapewnia kodyfikację wyrobu przez NCB kraju producenta lub udostępnienie danych kodyfikacyjnych dla polskiego NCB.

Ramowa klauzula kodyfikacyjna

KLAUZULA KODYFIKACYJNA
do umowy na dostawę

(określić nazwę) 1. (Wpisać nazwę pozyskiwanego SpW) oraz jego wyposażenie dodatkowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne, sprzęt pomocniczy, narzędzia i dokumentacja podlegają kodyfikacji zgodnie z zasadami systemu kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System) – STANAG 3150, 3151, 4177 i 4438.
 2. Wykaz wszystkich wyrobów, o których mowa w pkt. 1, z uwzględnieniem:
  2.1. nazwy wyrobu, nadanej przez producenta/dostawcę;
  2.2. numeru referencyjnego (RN – Reference Number), oznaczenia wyrobu pod jakim jest on rozpoznawany przez producenta/dostawcę;
  2.3. kodu NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Governmental Entity) producenta/dostawcy,
  jeżeli został przydzielony lub, gdy brak NCAGE Code, jego danych teleadresowych;
  2.4 Numeru Magazynowego NATO (NSN – NATO Stock Number) wyrobu, jeżeli został przydzielony – stanowi załącznik do umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcami stosownych klauzul kodyfikacyjnych.
 4. Wykonawca – na wniosek Zamawiającego (reprezentowanego przez biuro kodyfikacyjne) – zobowiązany jest do udostępnienia i/lub przekazania aktualnych danych technicznych wyrobów, o których mowa w pkt. 2, wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców, w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku o identyfikację wyrobów, w ustalonej formie, bez dodatkowych opłat nieujętych w umowie.
 5. Odbiorcą danych określonych w pkt. 4, będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy wyrobu. Dla producenta/dostawcy polskiego właściwe jest polskie biuro kodyfikacyjne (43NCB – National Codification Bureau) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – ul. Nowowiejska 28a; 00-909 Warszawa – tel. 48 261 845 700; fax. 48 261 845 891.

KLASYFIKACJA ZAOPATRZENIA NATO

Klasyfikacja Zaopatrzenia NATO

PODRĘCZNIK DO KODYFIKACJI DLA PRZEMYSŁU

W części pierwszej można zapoznać się z:

 • organizacją:
  • Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System);
  • Systemu Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (SKWO).

[pobierz Podręcznik do kodyfikacji dla przemysłu 1]

W części drugiej można zapoznać się z:
praktycznym przekazaniem podmiotom uczestniczącym w Systemie Kodyfikacji Wyrobów Obronnych (SKWO) – producentom/dostawcom – wiedzy dotyczącej poprawnego identyfikowania wyrobów poprzez wypełnienie formularzy danych referencyjnych i identyfikacyjnych wyrobów.

[pobierz Podręcznik do kodyfikacji dla przemysłu 2]

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane