Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja Normalizacyjna

Udzielanie informacji i udostępnianie norm

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji realizuje zadania w zakresie gromadzenia oraz udostępniania krajowych i zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa

W ramach tych zadań pracownicy Oddziału Normalizacji:

 1. udzielają informacji o:
  1. zatwierdzonych Normach Obronnych (NO) i podręcznikach normalizacji obronnej (PDNO);
  2. zmianach do NO i PDNO;
  3. wycofaniu lub wycofaniu z zastąpieniem NO i PDNO;
  4. projektach NO i PDNO oraz programie prac normalizacyjnych.
 2. udostępniają krajowe i zagraniczne dokumenty normalizacyjne dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa.
Adres Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji:

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
ul. Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel.: 261-845-881
tel.: 261-845-880
tel.: 261-845-882
email: wcnjk@ron.mil.pl

 

Gdzie można otrzymać cywilne dokumenty normalizacyjne?

 

Zasady udostępniania dokumentów normalizacyjnych przez WCNJiK

Zasady udostępniania dokumentów normalizacyjnych zostały określone w Decyzji Nr 1/Spec./WCNJiK/15 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2015 r.

Dokumenty normalizacyjne udostępnia się na wniosek zainteresowanego.


Wzór wniosku o udostępnianie jawnych resortowych dokumentów normalizacyjnych / jawnych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa *


Wzór wniosku o udostępnianie niejawnych resortowych dokumentów normalizacyjnych / jawnych zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa *


Wzór wniosku o udostępnienie dokumentów standaryzacyjnych NATO *


Wzór wniosku o przetłumaczenie zagranicznego dokumentu normalizacyjnego dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa


* w we wniosku należy dopisać:
- w każdym przypadku - informację, w jakiej postaci przesłać zapotrzebowane kopie dokumentów normalizacyjnych. W wersji: papierowej, elektronicznej drogą e-mailową (w formacie PDF), elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF) lub w kilku ww. wersjach (mieszanej);
- w przypadku konieczności powielenia zapotrzebowanych dokumentów normalizacyjnych, a także konieczności udostępnienia ich innemu podmiotowi (podając nazwę podmiotu wraz z uzasadnieniem takiej potrzeby) – prośbę o wyrażenie zgody na powielenie/udostepnienie zapotrzebowanych dokumentów normalizacyjnych wg ww. kryteriów.

Zgodnie z „Zasadami wyceny prac normalizacyjnych finansowanych z budżetu Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz udostępniania dokumentów normalizacyjnych w 2019 roku” odpłatność za udostępnianie przez WCNJiK dokumentów normalizacyjnych oraz ich tłumaczeń odbywa się na zasadach jak poniżej:

WCNJiK udostępnia dokumenty normalizacyjne oraz ich tłumaczenia:

bezpłatnie:
- jednostkom budżetowym resortu obrony narodowej,
- jednostkom (podmiotom) resortu obrony narodowej będących na własnym rozrachunku – wyłącznie dokumenty normalizacyjne ujęte w aktualnym Programie prac normalizacyjnych MON oraz ich tłumaczenia w celu realizacji prac normalizacyjnych;
odpłatnie: - jednostkom (podmiotom) resortu obrony narodowej będących na własnym rozrachunku – dokumenty normalizacyjne pozostałe oraz ich tłumaczenia,
- podmiotom cywilnym.
Koszty wydruków, powielania i przesłania elektronicznych wersji dokumentów:
- wydruk/kopia jednej stronicy dokumentu normalizacyjnego - 1,70 zł
- płyta CD zawierająca pliki dokumentów normalizacyjnych - 7,30 zł
przesłanie email z plikiem elektronicznej wersji dokumentu normalizacyjnego – 5,30 zł (do 5 plików lub 5 MB łącznie).”

 Wykazy norm

Wykaz aktualnych Norm Obronnych i podręczników normalizacji obronnej oraz zmian do tych dokumentów

Europejski System Informacji Normalizacji Obronnej (EDSIS)

EDSIS (European Defence Standardization Information System), czyli Europejski System Informacji Normalizacji Obronnej, to internetowy (jawny) wykaz prac normalizacyjnych ministerstw obrony państw członkowskich Unii Europejskiej podlegających rozwojowi i modyfikacjom, uzupełniany przez przedstawicieli narodowych (Krajowe Punkty Kontaktowe EDSIS) i obsługiwany od strony technicznej przez pracowników Europejskiej Agencji Obrony EDA. W ramach systemu EDSIS Polska opracowała cztery Normy Obronne z zakresu zaopatrywania wojsk w wodę oraz jej uzdatniania.

Wykaz projektów: https://edsis.eda.europa.eu/.

 

Europejska Baza Rekomendowanych Dokumentów Normalizacji Obronnej (EDSTAR)

EDSTAR (European Defence Standardization Reference System) stanowi kontynuację dotychczasowego Europejskiego Podręcznika Zaopatrywania Obronnego (EHDP). Jest ona bazą danych tzw. norm „najlepszej praktyki”, zawierającą jawne dokumenty normalizacyjne wyselekcjonowane w określonych obszarach tematycznych. Przedmiotowe normy są rekomendowane przez normalizacyjne Grupy Eksperckie.

Baza EDSTAR: www.eda.europa.eu/EDSTAR/home.aspx

 

Reguły Prac Normalizacyjnych w Resorcie Obrony Narodowej

Reguły Prac Normalizacyjnych w Resorcie Obrony Narodowej zostały wprowadzone Decyzją Nr 39/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2018 r. i regulują następujące zagadnienia:

 • Programowanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i aktualizacja resortowych dokumentów normalizacyjnych (część pierwsza);
 • Struktura i redagowanie resortowych dokumentów normalizacyjnych (część druga).
Reguły Prac Normalizacyjnych
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane