Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji zostało powołane przez Ministra Obrony Narodowej decyzją z 17 kwietnia 2002 r. Centrum zostało utworzone w miejsce istniejących: Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN) i Grupy Organizacyjnej Wojskowego Biura Kodyfikacyjnego (GO WBK).WCNJiK rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 2003 r.


ZARYS HISTORII
SŁUŻBY NORMALIZACYJNEJ W RESORCIE ON
I WOJSKOWEGO CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

Okres do 1993 r.

Do roku 1993 funkcje wykonawcze służby normalizacyjnej, funkcje indeksacji/kodowania wyrobów obronnych w resorcie Obrony Narodowej (ON) pełnili: Główny Inspektor Techniki Wojska Polskiego i Główny Kwatermistrz Wojska Polskiego.

W tym czasie dokumenty normalizacyjne na potrzeby resortu ON opracowywano w wojskowych jednostkach naukowo-badawczych i cywilnych Normalizacyjnych Komisjach Problemowych (NKP) przy Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości. Były to: Wojskowe Polskie Normy (WPN), Wojskowe Branżowe Normy (WBN) i załączniki specjalne do Branżowych Norm (BN).

Okres lat 1993-1995

W roku 1993, w pionie Wiceministra ds. Uzbrojenia i Infrastruktury Wojskowej, utworzono Wojskowe Biuro Standaryzacji (WBS), będące organem wykonawczym w zakresie normalizacji oraz zapewnienia jakości. WBS, stanowiące w tym okresie zalążek przyszłej służby normalizacyjnej resortu obrony narodowej, opracowało i stworzyło koncepcje funkcjonowania resortowych struktur normalizacyjnych oraz zorganizowało warunki do ich późniejszego włączenia do natowskich struktur normalizacyjnych oraz zapewnienia jakości.

W ramach działalności kodyfikacyjnej, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), nakreślono przyszłe kierunki działania zmierzające do stworzenia w Polsce struktur kodyfikacyjnych.

W 1994 roku na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołał Normalizacyjną Komisję Problemową Nr 176 odpowiedzialną za działalność w obszarze eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego czyli normalizacji materiałowej.

Okres lat 1996-2002

Przy współpracy z GUS, ustawowo odpowiedzialnym za wprowadzanie w Polsce systemów klasyfikacji, rozpoznano zasady funkcjonowania systemów klasyfikacji i kodyfikacji wyrobów obronnych stosowanych w USA i w NATO oraz nakreślono przyszłe kierunki działalności w zakresie struktur kodyfikacyjnych, które zostały zaakceptowane przez Kierownictwo resortu ON.

W miarę zwiększania zadań i kompetencji służby normalizacyjnej, w 1996 roku WBS zostało przekształcone w Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN). Do realizacji prac przygotowawczych i wdrożenia w resorcie Obrony Narodowej systemu kodyfikacyjnego, kompatybilnego z Systemem Kodyfikacyjnym NATO (NCS), powołano Grupę Organizacyjną Wojskowego Biura Kodyfikacyjnego (GO WBK), podporządkowaną dyrektorowi BWSN. Grupa ta opracowała techniczno-organizacyjne podstawy do włączenia SZ RP i polskiego przemysłu obronnego do Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS).

W wyniku działalności BWSN, NKP176 i WKN zaczęto tworzyć Normy Obronne (NO) i Polskie Normy (PN-V) z zakresu „obronność – wojskowość”, przygotowano formalne podstawy do opracowywania i publikowania podręczników normalizacji obronnej (PDNO), powstały też instrukcje wykonawcze i procedury zapewnienia jakości oraz krajowe publikacje kodyfikacyjne.

W 1996 r. nastąpiło włączenie Rzeczypospolitej Polskiej do Systemu Kodyfikacyjnego NATO na mocy Porozumienia o sponsorowaniu pomiędzy Grupą Krajowych Dyrektorów ds. Kodyfikacji NATO (AC/135) a Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1997 roku decyzją Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej utworzono Wojskowy Komitet Normalizacyjny (WKN) odpowiedzialny za działalność w obszarze normalizacji operacyjnej i administracyjnej. BWSN podjął się utworzenia i prowadzenia sekretariatu WKN.

Okres od 2003 r. do chwili obecnej

Z dniem 1 stycznia 2003 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej utworzono Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) na bazie Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN) i Grupy Organizacyjnej Wojskowego Biura Kodyfikacyjnego (GO WBK) z zakresem zadań rozszerzonym o prace dostosowawcze w obszarze harmonizacji procedur i norm obowiązujących w resorcie ON z prawem Unii Europejskiej.

Z dniem 11 lutego 2003 r., nadając pierwszy polski Numer Magazynowy NATO (NSN), rozpoczęto – we współpracy z gestorami sprzętu wojskowego oraz przemysłem obronnym – praktyczną działalność kodyfikacyjną w systemie NCS, w wymiarze krajowym i międzynarodowym polegającą m.in. na: prowadzeniu prac kodyfikacyjnych, międzynarodowej wymianie danych wg procedur NCS i sukcesywnym tworzeniu krajowej bazy danych kodyfikacyjnych.

Z dniem 3 lipca 2013 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe weszły w bezpośrednie podporządkowanie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane