Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty Prawne

Dotyczące oceny zgodności wyrobów i akredytacji OiB

Ustawa:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. z 2018 r., poz.114)

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1385)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa. (Dz. U. z 2019 r., poz. 833)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi. (Dz. U. z 2012 r., poz. 847)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 259)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1549)

Obwieszczenie:

 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa wraz z zakresami udzielonej akredytacji. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2020 r., poz. 49)

Decyzja:

 • Decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r., poz. 149 i Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2018 r., poz. 186)

Dotyczące zapewnienia jakości

Decyzje:

 • Decyzja Nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r., poz. 159).

Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ww. decyzji, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj.:

 • Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 77),
 • Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu wojskowego i centralnego organu logistycznego oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 343),
 • Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r., poz. 312).

 

Porozumienia standaryzacyjne STANAG (ang. Standardization Agreement)

 • STANAG 4107 (Edition 11) Mutual acceptance of Government Quality Assurance and usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP)
  STANAG 4107 (Wydanie 11) Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP)

Sojusznicze publikacje zapewnienia jakości AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication)

 • AQAP 2000 NATO Policy on an Integrated Systems Approach to Quality through the Life Cycle Ed. 3
  AQAP 2000 Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wydanie 3
 • AQAP 2070 NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process Ed. B Ver. 4
  AQAP 2070 Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA)wydanie B wersja 4
 • AQAP 2105 NATO Requirements for Quality Plans Ed. C Ver. 1
  AQAP 2105 Wymagania NATO dotyczące planów jakości wydanie C wersja 1
 • AQAP 2110 NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production Ed. D Ver. 1
  AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji wydanie D wersja 1
 • AQAP 4107 Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP)Ed. A Ver. 2 
  AQAP 4107 Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP) wydanie 11 
 • AQAP 4107 SRD. 1  Apropriate National Authorities and Focal Points for Delegation of Government Quality Assurance Ed. A Ver. 5
  AQAP 4107 SRD. 1  Właściwe Instytucje narodowe i punkty kontaktowe do delegowania procesu Rządowego Zapewnienia Jakości wydanie A wersja 1
 • AQAP 4107 SRD. 2 AQAP selection guidance Ed. A Ver. 1
  AQAP 4107 SRD. 2 Przewodnik dotyczący wyboru AQAP; wydanie A wersja 1
 • AQAP 2131 NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection Ed. C Ver. 1
  AQAP 2131 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań wydanie C wersja 1
 • AQAP 2210 NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110 Ed. A Ver. 2
  AQAP 2210 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania Ed. A Ver. 2
 • AQAP 2310 NATO Quality Assurance Requirements for Aviation Space and Defencee Suppliers Ed. B Ver. 1
  AQAP 2310 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego wydanie B wersja 1

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane