Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty Prawne

Dotyczące oceny zgodności wyrobów i akredytacji OiB

Ustawa:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. z 2018 r. poz.114)

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1385)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa. (Dz. U. z 2012 r. poz. 846)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi. (Dz. U. z 2012 r. poz. 847)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 259)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1549)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów. (Dz. U. z 2018 r. poz.266)

Obwieszczenie:

 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, posiadających akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytację OiB), wraz z zakresami udzielonej akredytacji. (Dz. U. z 2018 r. poz.68)

Decyzja:

 • Decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2017 r. poz.149)

Dotyczące zapewnienia jakości

STANAG-i:

 • STANAG 4107 (Edition 11) - Mutual acceptance of Government Quality Assurance and usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP)
  STANAG 4107 (Wydanie 11) - Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP)

AQAP-y:

Lista aktualnych sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (ang. Allied Quality Assurance Publications - AQAP):

 • AQAP 2000 NATO Policy on an Integrated Systems Approach to Quality through the Life Cycle Ed. 3
  AQAP 2000 Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wydanie 3
 • AQAP 2070 Ed. B Ver. 3 NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process
  AQAP 2070 wydanie B wersja 3 Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA)
 • AQAP 2105 NATO Requirements for Deliverable Quality Plans Ed. C Ver. 1
  AQAP 2105 Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia wydanie c wersja 1
 • AQAP 2110 NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production Ed. D Ver. 1
  AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji wydanie D wersja 1
 • AQAP 4107 Ed. A Ver. 2 Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and Usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP)
  AQAP 4107 wydanie A wersja 2 Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP)
 • AQAP 4107 SRD. 1 Ed. A Ver. 1 Apropriate National Authorities and Focal Points for Delegation of Government Quality Assurance
  AQAP 4107 SRD. 1 wydanie A wersja 1 Właściwe Instytucje narodowe i punkty kontaktowe do delegowania procesu Rządowego Zapewnienia Jakości
 • AQAP 4107 SRD.2 AQAP selection guidance; Ed. A Ver. 1
  AQAP 4107 SRD.2 Wytyczne do wyboru AQAP; wydanie A wersja 1
 • AQAP 2131 NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection Ed. C Ver. 1
  AQAP 2131 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań wydanie C wersja 1
 • AQAP 2210 NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110 Ed. D Ver. 1
 • AQAP 2310- NATO Quality Management System Requirements for Aviation Space and Defencee Suppliers.
  AQAP 2310- Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego;

Decyzje:

  • Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 77).
  • Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu wojskowego i centralnego organu logistycznego oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r., poz. 343)
  • Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r., poz. 312)
  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane