Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Dokumenty dotyczące działalności normalizacyjnej:

Ustawa:

 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej:

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz.U. Nr 239, poz. 2038)

Decyzje:

 • Decyzja Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 17 marca 2020 r., poz. 50).
 • Decyzja Nr 292/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Wytycznych w sprawie uzgadniania Wojskowych i Sojuszniczych Wymagań Standaryzacyjnych oraz realizacji zadań normalizacyjnych, wynikających z Programu Standaryzacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz.Urz. MON Nr 13, poz. 142)

Dokumenty dotyczące organizacji służby normalizacyjnej:

Decyzje:

 • Decyzja Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji; (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 21, poz. 323 z późn. zm.)
 • Decyzja Nr 117 Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia zakresu zadań normalizacyjnych wykonywanych przez komórki służby normalizacyjnej oraz zasad ich współdziałania z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (niepublikowana)
 • DECYZJA Nr 1/Spec./WCNJiK/15 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji gromadzenia, udostępniania i tłumaczenia resortowych dokumentów normalizacyjnych oraz zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa"
 • Decyzja Nr 5/SS Sekretarza Stanu w MON z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia liczby członków, składu personalnego i trybu pracy Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego oraz obowiązków przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego
 • Decyzja Nr 39/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (niepublikowana w Dz. Urz. MON)

Dokumenty dotyczące ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO:

Decyzje:

 • Decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”. (Dz. Urz. MON., poz. 150)
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP
Jednostki Podporządkowane