Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa

Ponowne wykorzystanie informacji

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą, reguluje ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz określa zasady i tryb ponownego jej wykorzystania. Zgodnie z art. 23a przywołanej ustawy ponowne wykorzystanie informacji to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej pozyskanej z zasobów Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej:

Podmioty, które ponownie wykorzystywać będą informację publiczną pozyskaną z zasobów WCNJiK zobowiązane są do:

1. wskazania informacji o źródle pochodzenia informacji publicznej od WCNJiK;

2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez WCNJiK;

3. podania informacji o czasie pozyskania informacji publicznej od WCNJiK;

4. udostępniania informacji publicznej pozyskanej od WCNJiK w pierwotnie pozyskanej formie.

WCNJiK nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych pozyskanych z zasobów WCNJiK udostępnionej w trybie wnioskowym:

Przekazanie informacji publicznej (nieudostępnionej w BIP) do jej ponownego wykorzystania, następuje na wniosek, który można złożyć w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 20 dni od jego otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie skomplikowanych, dla załatwienia których nastąpić może wydłużenie terminu rozpatrzenia, po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy.

W przypadku kiedy wniosek nie spełnia warunków formalnych podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującego, w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

WCNJiK może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania, jeśli jej przygotowanie w sposób wskazany we wniosku będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów. Wnioskodawca o ewentualnych kosztach zostanie poinformowany.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu, tutejszy organ rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji lub wysokości opłat, w drodze decyzji.

WCNJiK może odmówić ponownego wykorzystania informacji w przypadku, gdy:
1. dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa jest w art. 5 ustawy lub w przepisach odrębnych ustaw;
2. ponowne wykorzystanie informacji naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim;

3. jeśli przygotowanie informacji spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), z tym że:

1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), z tym że:

1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

go-up
Kontakt

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Nowowiejska 28a
00-909 Warszawa
tel. 261845700
fax. 261845891
wcnjk@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP
Jednostki Podporządkowane